Algemene voorwaarden en huisregelement

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN PULSE.FIT B.V., gevestigd aan de Brouwersgracht 88, 3901 TJ te Veenendaal, ingeschreven bij de KvK onder nummer 74236199

 

Artikel I. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven:

Algemene Voorwaarden:  De algemene voorwaarden zoals hierna vermeld.

PULSE.fit B.V. :     PULSE.fit B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 74236199.

Overeenkomst:     Elke overeenkomst gesloten tussen PULSE.fit b. V. en de wederpartij.

Product:     Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten door PULSE.fit B.V. en de wederpartij.

Opdrachtgever:    Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen (door medewerkers van PULSE.fit behandeld/getraind worden.

Artikel II Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voort iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen PULSE.fit B.V. en de opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s). Tevens zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op overeenkomsten met PULSE.fit B.V. voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. Deze voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de opdrachtgever verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of de bedingen van de opdrachtgever uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien één of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan

PULSE.fit biedt gelegenheid tot behandeling op de als zodanig opgegeven locatie, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van de locatie wordt de opdrachtnemer terstond op de hoogte gesteld.

Artikel III. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
Opdrachtgever verstrekt  alle persoonlijke informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de behandeling.

Artikel IV. Uitvoering van de opdracht
1. PULSE.fit voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorde(n) te zijn.
3. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel V. Totstandkoming, duur, beëindiging en overdracht van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de wederpartij van de aanbieding van PULSE.fit. B.V.

Duur overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van zes (6) of twaalf (12) maanden. PULSE.fit B.V. hanteert een proefperiode van twee (2) maanden waarna de wederpartij eenmalig de overeenkomst kan wijzigen of stopzetten na betaling van de 2e termijn. Wijziging of opzegging dient tijdig (binnen de proefperiode) en schriftelijk/per email te worden gedaan.

Na bovengenoemde periode is tussentijdse wijziging of opzegging niet mogelijk.

Beëindiging overeenkomst

Indien de wederpartij geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot wijziging of opzegging na de proefperiode is wijziging of opzegging alleen mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) kalendermaand voor het einde van de overeenkomst. Wijziging of -beëindiging dient schriftelijk/per email te worden gedaan.

Indien er geen opzegging met inachtneming van bovengenoemde opzegtermijn heeft plaatsgevonden wordt de overeenkomst na het verstrijken van de abonnementsperiode voortgezet voor onbepaalde tijd.

Overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn voortgezet, kunnen op ieder moment met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) kalendermaand worden opgezegd.

In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan, uitsluitend met schriftelijke toestemming van PULSE.fit B.V. het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van drie (3)  maanden, worden opgeschort. Bij een tijdelijke bevriezing van het abonnement wordt de duur van het contract automatisch mee opgeschort.

Overdrachtsverbod

Deze overeenkomst  - en de verbintenissen die hieruit voortvloeien - Art is niet overdraagbaar aan derden.

Artikel VI. Prijzen en prijswijzigingen

Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Prijswijzigingen

PULSE.fit is gerechtigd tot verhoging van de prijzen, ook wanneer de prijzen oorspronkelijk niet onder voorbehoud zijn gegeven.

Een prijswijziging wordt door PULSE.fit BN.V. twee (2) weken voorafgaand aan de wederpartij medegedeeld. Na deze mededeling heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst binnen vier (4) weken te ontbinden.

Ontbinding door de wederpartij is niet mogelijk Indien bedoelde prijswijziging plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties danwel voortvloeit uit de wet (o.a. BTW), tenzij de prijswijziging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel VII. Betaling


1. Opdrachtgever betaalt maandelijks vooraf via overboeking van een factuur of via automatische incasso.

2. Automatische incasso’s die geweigerd of gestorneerd worden, worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten.

3. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen acht (8) dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de termijn geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de opdrachtnemer aanvaard.

4.In geval van niet, niet tijdig en/of niet volledige nakoming volgens de hierboven genoemde leden is de opdrachtgever zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in gebreke en in verzuim en is PULSE.fit  alsdan gerechtigd de met de opdrachtgever lopende overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij is verplicht tot vergoeding aan opdrachtgever van alle daaruit ontstane kosten.


Artikel VIII. Aansprakelijkheid


PULSE.fit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. PULSE.fit is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de opdrachtgever heeft meegenomen naar de studio. PULSE.fit is nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in de nakoming van enig verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van het door PULSE.fit te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag waarvoor de door PULSE.fit afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aanspraak geeft op een uitkering.


Artikel IX. Persoonsgegevens & privacy


De cliënt voorziet PULSE.fit vóór de eerste training van alle gegevens, waarvan PULSE.fit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. PULSE.fit neemt de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever op in een geautomatiseerd systeem. PULSE.fit behandelt de vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG). PULSE.fit zal gegevens van de opdrachtgever niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de opdrachtgever.

Artikel X. Huisregels PULSE.fit

In de trainingsruimte en kleedruimtes gelden de volgende regels:

1.Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van PULSE.fit.

2.Bij het vermissen van handdoeken en/of andere eigendommen worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

3.Opdrachtgever vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere klanten toe en niet naar werknemers van PULSE.fit toe. Bij constatering hiervan zal PULSE.fit de klant verzoeken de studio te verlaten. In dit geval is PULSE.fit gerechtigd de volledige sessieprijs in rekening te brengen.

4.Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur en Studio op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.

5. Opdrachtgever dient omgekleed vijf (5) minuten van tevoren op locatie aanwezig te zijn. Bij overschrijding van de sessietijd als gevolg van het niet op het afgesproken tijdstip verschijnen behoudt PULSE.fit zich het recht om de behandeling aan het einde van het oorspronkelijk afgesproken tijdstip te beëindigen. PULSE.fit zal dan de gehele sessieprijs in rekening brengen.

6.Indien opdrachtgever meer dan vijftien (15) minuten later dan de afgesproken tijd verschijnt kan PULSE.fit de afspraak annuleren. Zij berekent in dat geval de reguliere, afgesproken sessieprijs.

7. Opdrachtgever dient ten alle tijden de instructies van medewerkers van PULSE.fit op te volgen. Aan opdrachtgever die geen gehoor geeft aan genoemde instructies kan de toegang geweigerd worden.

Artikel XI. Verkochte producten


Verkochte producten kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel XII. Overmacht

Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door verkoopster in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van PULSE.fit opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door PULSE.fit niet mogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen zijn zowel PULSE.fit als de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.


Artikel XIII. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Studioprikkels. Studioprikkels moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Studioprikkels de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Studioprikkels en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel XIV. Rechtskeuze
Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit is Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 Trb 1981, 184 is nimmer van toepassing.

Wijzigen en Annuleren Afspraken / Geldigheid rittenkaarten

5.1 Klant maakt een trainingsafspraak met PULSE.fit op locatie, of online op de website/app. PULSE.fit behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.

5.2 Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak binnen 24 uur tot de afspraak gewijzigd of geannuleerd dan wordt de training in rekening gebracht.

5.3 Indien de klant verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het studioadres aanwezig te zijn dient hij PULSE.fit hiervan onverwijld op de hoogte te stellen via de boekingsapp. Indien de klant verzuimt 24 uur voor de geplande afspraak geen melding  geeft dan wel niet opdaagt, wordt de training in rekening gebracht.

5.4 De geldigheidsduur van de rittenkaarten gaat in vanaf datum van aanschaf tenzij anders afgesproken en wordt genoteerd bij klant en rittenkaart. rittenkaart 10 keer; 4 maanden geldig rittenkaart 20 keer; 8 maanden geldig, rittenkaart 40 keer; 14 maanden geldig.

5.5 Voor feestdagen en vakantieperiodes wordt geen lidmaatschapsgeld gerestitueerd. Hetzelfde geldt voor andere sluitingsredenen die PULSE.fit niet verwijtbaar zijn.

5.6 PULSE.fit behoudt zich te allen tijde zich het recht voor om het rooster en/of de openingstijden aan te passen.

Artikel 6 Verplichtingen van de klant

6.1 De klant dient wijzigingen in zijn postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer direct aan PULSE.fit mede te delen.

6.2 De klant houdt zich aan de door PULSE.fit gegeven instructies en volgt de aanwijzingen van de door PULSE.fit aangestelde medewerkers op. Het niet naleven van deze verplichting door de klant geeft PULSE.fit het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 7 Betaling

7.1 Met ondertekening van het inschrijfformulier en het betalen van de eerste termijn geeft u toestemming voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld.

7.2 Het lidmaatschapsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door middel van automatische incasso elke maand na de eerste betaling geïncasseerd. Wanneer deze incasso niet kan worden uitgevoerd ontvangt de klant een schriftelijke herinnering. Wanneer het lidmaatschapsgeld de tweede keer weer niet kan worden geïncasseerd ontvangt het lid een schriftelijke aanmaning en wordt het lidmaatschapsgeld verhoogd met € 5,00 administratiekosten. De klant krijgt dan 10 dagen de gelegenheid om alsnog de openstaande post(en) inclusief de administratiekosten te voldoen. 

7.3 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is PULSE.fit bevoegd om de vordering ter incasso aan haar incassopartner uit handen te geven. Alle daarbij komende kosten worden op het lid verhaald met een minimum van 15% over het totale op te eisen bedrag.

7.4 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt het gehele door het lid aan PULSE.fit verschuldigde bedrag, zowel de achterstallige maandelijkse termijn(en) als de tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst verschuldigde maandelijkse termijn(en), direct en ineens opeisbaar. PULSE.fit heeft het recht om het totaalbedrag door middel van automatische incasso te incasseren.

7.5 PULSE.fit heeft bij een betalingsachterstand het recht het lid de toegang te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.

7.6 Als het lid geen gebruikt maakt van de aangeboden fitnessactiviteiten of daar fysiek niet toe in staat is, blijft het lid het lidmaatschapsgeld verschuldigd. Dit is slechts anders als het lid een door PULSE.fit ondertekende verklaring omtrent het opschorten van betalingsverplichtingen kan tonen. Deze verklaring dient door het lid bij PULSE.fit te worden aangevraagd. Het afgeven van de verklaring staat uitsluitend ter beoordeling van Pepp.fit.6.8 PULSE.fit behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, de daarin opgenomen huisregels en de openingstijden te wijzigen. Dit kan niet tot een teruggave van lidmaatschapsgeld leiden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 PULSE.fit is slechts aansprakelijk voor schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan PULSE.fit toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van PULSE.fit is beperkt tot het bedrag waarvoor PULSE.fit aanspraak kan maken op een uitkering van haar verzekeraar.

8.2 PULSE.fit is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover PULSE.fit maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.

8.3 De klant is tegenover PULSE.fit aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de klant komt.

8.4 Het beoefenen van een sport kan risico's met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van PULSE.fit, is geheel voor eigen risico van het lid. PULSE.fit of diens trainers zijn niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of eventuele ongevallen.

Artikel 9 Klachten

9.1 Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, dient deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld te worden aan PULSE.fit. PULSE.fit dient de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord te geven. Indien een klacht gegrond is, zal PULSE.fit de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien PULSE.fit en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze

10.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

10.2 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van PULSE.fit neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.

Artikel 11 Persoonsgegevens & privacy

11.1 De klant voorziet de PULSE.fit vóór de eerste training van alle gegevens, waarvan de PULSE.fit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. PULSE.fit neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. PULSE.fit behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. PULSE.fit zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

 

Contact

PULSE.fit
Sportlaan 7
3905 AD Veenendaal

06 - 53 76 75 30
Knal het nieuwe jaar in!

Knal het nieuwe jaar in!

Geplaatst op: 2019-12-09

Start het jaar goed en laat je gegevens achter op onze website. Wij nemen vriblijvend contact met u op!

Lees meer Meer nieuws
Welkom op de nieuwe website!

Welkom op de nieuwe website!

Geplaatst op: 2019-12-09

Welkom op onze splinternieuwe website. Hier is alle informatie te vinden over onze EMS training. Weet jij nog niet zeker of dit wel iets voor jou, vul je gegevens in en kom gratis een week sporten!

Lees meer Meer nieuws